Palliatiivisen hoidon perusopetus

EduPal hankkeessa laaditaan valtakunnalliset palliatiivisen hoitotyön ja lääketieteen opetussuunnitelmasuositukset.  Suositukset varmistavat hoitotyön ammattilaisten ja lääkereiden palliatiivisen hoidon perustason osaamisen ja työelämä valmiudet palliatiivisen hoidon ja saattohoidon perus- ja A-tasoille.

Opetusohjelmasuositusten laatiminen

Suosituksien laadinnassa hyödynnetään työelämältä, opiskelijoilta, järjestöiltä sekä potilailta ja läheisiltä saatua palautetta. Opetussuunnitelmasuositukset pohjautuvat monialaisesti ja työelämälähtöisesti laadittuihin palliatiivisen hoitotyön ja lääketieteen koulutuksen osaamiskuvauksiin.

Opetussuunnitelmasuosituksissa palliatiivisen hoidon keskeiset sisällöt koostuvat Euroopan palliatiivisen hoidon järjestön hoitotyön koulutuksen sekä palliatiivisen hoidon koulutuksen suosituksesta ja EduPal hankkeen esiselvityksistä.

Hoitotyön perusopetuksen opetussuunnitelman suositus

Hoitotyön perusopetuksen opetussuunnitelmasuositus tuotetaan valtakunnallisesti ammattikorkeakouluissa moniammatillisena yhteistyönä. Sairaanhoitajien opetussuunnitelmasuosituksen pohjaksi EduPal hankkeessa kartoitettiin opetuksen nykytilaa analysoimalla sairaanhoitajien opetussuunnitelmat ja haastattelemalla kaikista ammattikorkeakouluista palliatiivista hoitotyötä opettava opettaja. Lisäksi 1331 valmistuvaa opiskelijaa vastasi hankkeen kyselyyn tuoden esiin omat näkemyksensä koulutuksen kehittämistarpeista.  Opetussuunnitelmasuosituksen laadinnassa on mukana opiskelijajäseniä ja suositus käy läpi työelämäkommentoinnin.

EduPal hanke tekee yhteistyötä Yleissairaanhoitajan ammatillisen perusosaamisen arvioinnin kehittäminen (yleSHarvionti) hankkeen kanssa. EduPal on osallistunut osaamislausekkeiden, valtakunnallisen tasokokeen kysymysten ja jatkuvan osaamisen arvioinnin tentin kysymysten laatimiseen.

Suositus valmistuu hankeaikana.

Lääketieteen perusopetuksen opetussuunnitelman suositus

EduPal hankkeen asiantuntijaryhmä on laatinut valtakunnallisen suosituksen palliatiivisen lääketieteen opetussuunnitelmasta lääketieteen lisensiaatin tutkintoon johtavassa perusopetuksessa. Opetussuunnitelman tavoitteena on yhdenmukaistaa lääketieteen lisensiaatin tutkinnon suorittaneiden suomalaisten lääkäreiden palliatiivisen hoidon osaaminen. Suositus julkaistiin 11.2.2020.

Opetussuunnitelman laajuus on 3 opintopistettä (81 tuntia). Suunnitelmassa on esitetty aihealueet, sisällöt ja tavoitteet sekä sisältöjen ajoitus lääketieteen lisensiaatin opetusohjelmassa, palliatiivisen lääketieteen integraatio eri oppiaineiden opetukseen, opetusmenetelmät ja arviointi.

Lääketieteen opetussuunnitelmasuosituksen laadinnassa ovat olleet mukana Suomen kaikki viisi lääketieteellistä tiedekuntaa. Opetussuunnitelma laadittiin moniammatillisena yhteistyönä. Opetussuunnitelmasuosituksen pohjaksi on kartoitettu lääketieteen koulutuksen nykytila analysoimalla lääketieteen koulutuksen opetussuunnitelmat. Lisäksi näkemyksensä koulutuksen kehittämistarpeista ovat tuoneet esiin hankkeen kyselyssä n. 400-500 lääketieteen opiskelijaa. Opiskelijajäsenet ovat olleet mukana opetussuunnitelmasuosituksen laadinnassa.

Lääketieteen perusopetuksen suunnittelussa tehtiin tiivistä yhteistyötä valtakunnallisen MEDigi -hankeen kanssa. MEDigi -hankkeessa luodaan valtakunnallinen oppimisalusta sekä sähköistä oppi-, tentti- ja arviointimateriaalia lääketieteen ja hammaslääketieteen perusopetukseen. EduPal hankkeen myötä palliatiivinen lääketiede on MEDigi hankkeessa oma jaoksensa. EduPal suunnittelee ja tuottaa tulevaan oppimisalustaan palliatiivisen lääketieteen perusopetussuosituksen mukaista materiaalia.

Suositus: Palliatiivisen lääketieteen perusopetus – Suositus opetussuunnitelmasta yliopistojen lääketieteellisissä tiedekunnissa