Palliatiivisen hoidon perusopetus

EduPal hankkeessa laaditaan valtakunnalliset palliatiivisen hoitotyön ja lääketieteen opetussuunnitelmasuositukset.  Suositukset varmistavat hoitotyön ammattilaisten ja lääkäreiden palliatiivisen hoidon perustason osaamisen ja työelämä valmiudet palliatiivisen hoidon ja saattohoidon perus- ja A-tasoille.

Hoitotyön perusopetuksen opetussuunnitelman suositus

EduPal hankkeen asiantuntijatyöryhmän laatiman valtakunnallisen palliatiivisen hoitotyön opetussuunnitelmasuosituksen tavoitteena on yhdenmukaistaa sairaanhoitajan tutkinnon suorittaneiden suomalaisten sairaanhoitajien palliatiivisen hoidon osaaminen. Tämä edellyttää keskeisten palliatiivisen hoidon tietojen ja taitojen oppimista sekä palliatiivisen hoidon asenteiden ja etiikan omaksumista. Suositus julkaistiin 10.3.2020.

Suosituksessa opetuksen vähimmäisaika on 54 tuntia eli 2 opintopistettä. Olisi suositeltavaa, että opetusta on enemmän mutta määritelty vähimmäisaika on aika, jossa suosituksen keskeiset sisällöt on mahdollista opiskella ja opiskelija saavuttaa aiheen perustiedot. OpetussuunnitelmasuositEsite Työelämä Palho suuntaavat syksy 2022 toteutusuksen sisällöt perustuvat EAPC:n suositukseen, EduPal -hankkeen selvityksiin,sidosryhmien lausuntoihin ja moniammatillisen asiantuntijatyöryhmän näkemyksiin. Osa suosituksen opetussisällöistä voidaan integroida toisten aihepiirien opintojaksoihin mutta suosituksena on, että ammattikorkeakoulujen tulee integroitujen sisältöjen lisäksi mahdollistaa opintojen aikana opiskelijoille palliatiivisen hoidon kokoava opintokokonaisuus.

Opetussuunnitelmasuositus: Palliatiivisen hoidon ja saattohoidon osaaminen sairaanhoitajan tutkinnossa – Suositus palliatiivisen hoidon ja saattohoidon opetussuunnitelmasta (Theseus)

Osana sairaanhoitajien perusopetuksen kehittämistä on kehitetty 15 op suuntaavat opinnot opiskelijoille, joilla on vähintään 120 op suoritettuna. Opinnot tarjotaan ammattikorkeakoulujen verkostona seuraavan kerran syksyllä 2022. Opintoihin tarjotaan rajallinen paikkamäärä työelämässä toimiville työntekijöille. Opinnot toteutuvat verkossa avoimina ammattikorkeakouluopintoina. Hakuaikaa on 22.5.2022 saakka. Lisätietoja opinnoista liitteestä ja Liisa Kemppainen, liisa.kemppainen@kamk.fi

Esite Työelämä Palho suuntaavat syksy 2022 toteutus

Lääketieteen perusopetuksen opetussuunnitelman suositus

EduPal hankkeen asiantuntijaryhmä on laatinut valtakunnallisen suosituksen palliatiivisen lääketieteen opetussuunnitelmasta lääketieteen lisensiaatin tutkintoon johtavassa perusopetuksessa. Opetussuunnitelman tavoitteena on yhdenmukaistaa lääketieteen lisensiaatin tutkinnon suorittaneiden suomalaisten lääkäreiden palliatiivisen hoidon osaaminen. Suositus julkaistiin 11.2.2020.

Opetussuunnitelman laajuus on 3 opintopistettä (81 tuntia). Suunnitelmassa on esitetty aihealueet, sisällöt ja tavoitteet sekä sisältöjen ajoitus lääketieteen lisensiaatin opetusohjelmassa, palliatiivisen lääketieteen integraatio eri oppiaineiden opetukseen, opetusmenetelmät ja arviointi.

Opetussuunnitelmasuositus: Palliatiivisen lääketieteen perusopetus – Suositus opetussuunnitelmasta yliopistojen lääketieteellisissä tiedekunnissa

Opetusohjelmasuositusten laatiminen

Suosituksien laadinnassa on hyödynnetty työelämältä, opiskelijoilta, järjestöiltä sekä potilailta ja läheisiltä saatua palautetta. Opetussuunnitelmasuositukset pohjautuvat monialaisesti ja työelämälähtöisesti laadittuihin palliatiivisen hoitotyön ja lääketieteen koulutuksen osaamiskuvauksiin. Opetussuunnitelmasuosituksissa palliatiivisen hoidon keskeiset sisällöt koostuvat Euroopan palliatiivisen hoidon järjestön hoitotyön koulutuksen sekä palliatiivisen hoidon koulutuksen suosituksesta ja EduPal hankkeen esiselvityksistä. Opetussuunnitelmat on tuotettu moniammatillisena yhteistyönä.

Hoitotyön perusopetuksen opetussuunnitelmasuositus tuotettiin valtakunnallisesti ammattikorkeakoulujen yhteistyönä. Sairaanhoitajien opetussuunnitelmasuosituksen pohjaksi EduPal hankkeessa kartoitettiin opetuksen nykytilaa analysoimalla sairaanhoitajien opetussuunnitelmat ja haastattelemalla kaikista ammattikorkeakouluista palliatiivista hoitotyötä opettava opettaja. Lisäksi 1331 valmistuvaa opiskelijaa vastasi hankkeen kyselyyn tuoden esiin omat näkemyksensä koulutuksen kehittämistarpeista.  Opetussuunnitelmasuosituksen laadinnassa on ollut mukana opiskelijajäseniä ja suositus kävi läpi työelämäkommentoinnin.

Lääketieteen opetussuunnitelmasuosituksen laadinnassa ovat olleet mukana Suomen kaikki viisi lääketieteellistä tiedekuntaa. Opetussuunnitelmasuosituksen pohjaksi on kartoitettu lääketieteen koulutuksen nykytila analysoimalla lääketieteen koulutuksen opetussuunnitelmat. Lisäksi näkemyksensä koulutuksen kehittämistarpeista ovat tuoneet esiin hankkeen kyselyssä n. 400-500 lääketieteen opiskelijaa. Opiskelijajäsenet ovat olleet mukana opetussuunnitelmasuosituksen laadinnassa.

Yhteistyö muiden korkeakoulutuksen kehittämishankkeiden kanssa

EduPal hanke tekee yhteistyötä Yleissairaanhoitajan ammatillisen perusosaamisen arvioinnin kehittäminen (yleSHarvionti) hankkeen kanssa. EduPal on osallistunut osaamislausekkeiden, valtakunnallisen tasokokeen kysymysten ja jatkuvan osaamisen arvioinnin tentin kysymysten laatimiseen.

Lääketieteen perusopetuksen suunnittelussa tehtiin tiivistä yhteistyötä valtakunnallisen MEDigi -hankeen kanssa. MEDigi -hankkeessa luodaan valtakunnallinen oppimisalusta sekä sähköistä oppi-, tentti- ja arviointimateriaalia lääketieteen ja hammaslääketieteen perusopetukseen. EduPal hankkeen myötä palliatiivinen lääketiede on MEDigi hankkeessa oma jaoksensa. EduPal suunnittelee ja tuottaa tulevaan oppimisalustaan palliatiivisen lääketieteen perusopetussuosituksen mukaista materiaalia.